Lära känna kandidaterna

I både rekryteringsprocesser och utvecklingsinsatser mot organisationer, team och individer arbetar vi med en rad olika verktyg för tester och analyser. Ihop med personliga djupintervjuer och referenstagning fungerar testerna som samtalsunderlag och är en del i den helhetsbedömning som ligger till grund för det slutliga valet av kandidat.

De olika testerna är:

  • Job Match Talent (JMT), som är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation, och är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå. För mer info, se jobmatchtalent.com
  • Via Ensize arbetar vi med en rad olika analyser, bland annat Pussel (DISC), Drivkraftsanalyser, Kombinationsanalyser, Teamanalyser, Ledarskapsanalyser (360), och Temperaturmätningar. Ensize är ett svenskt analysföretag som sedan 2002 arbetar både nationellt och internationellt. Ensize arbetar med att tillhandahålla analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende. För mer info, se www.ensize.se
  • Extended DISC Personprofil är en inventering av beteenden och bygger på en självvärdering. Det finns inga korrekta eller felaktiga svar i frågeformuläret. Det ger inte en hög eller låg värdering och klassificerar inte människor att vara bättre eller sämre. Extended DISC Personprofilen visar inte på intelligens, yrkeskunnande eller attityder – utan koncentrerar sig enbart på naturliga beteendestilar. Dess främsta syfte är att öka förståelsen för människors beteende, våra egna och andras. För mer info, se extendeddisc.se
  • Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) som mäter beteende och är en ipsativ psykometrisk analys. På kort tid så ger detta en korrekt bild av hur människor agerar på arbetet och ger en högre säkerhet vid rekrytering, identifierar var ni ska fokusera er utvecklingsbudget och förståelse för var insatser bör göras för att undvika personalomsättning. Testet ger information om en individs styrkor och begränsningar, kommunikationsstil, värde för organisationen, motivationsfaktorer, grundläggande rädslor och beteende under press. För mer info, se thomasinternational.net