HR-konsultation

De insatser vi gör inom ramen för HR-konsultation och projekt är antingen föranledda av en genomförd HR-kartläggning eller ett av kunden identifierat och uttryckt behov.

I flera uppdrag hos våra kunder har vi löpande HR-konsultation där vi är hos kunden över en längre period, och allt från 1 dag per månad till 1-2 dagar per vecka. Det beror på storlek på bolaget, egna resurser, vilka projekt och insatser man valt att arbeta med.

Ett nuläge kan vara att man pga kraftig tillväxt och stora förändringar inte hunnit sätta ramarna, strukturen och grunden för sitt arbete med ledare och medarbetare, och då blir insatserna stora initialt för att sedan överlämnas och handledas till ledare och andra funktioner i bolaget. Där kan vi göra stor positiv skillnad och ta de första stegen ihop med bolaget.

Ett annat scenario kan handla om att bolaget har en grundläggande plattform med olika operativa processer på plats, men vill utveckla det taktiska och strategiska till en ny nivå och av olika anledningar har man inte den kompetensen och resursen internt att vidareutveckla arbetet. Där är engagemanget, förståelsen och delaktigheten från ledare och ledningsgrupp avgörande för att få den genomslagskraft man önskar.

Exempel på olika HR-konsultativa insatser och projekt vi genomfört den senaste tiden är:
– Medarbetarundersökningar, temperaturmätningar. Skapa och följa upp.
– Fackliga förhandlingar, omorganisation.
– HR-kartläggningar, och tillhörande analys och handlingsplan.
– Utveckling, implementering och handledning av ny process och verktyg för både utvecklingssamtal och lönerevision.
– Akademiarbete. Paketera, sätta upp och genomföra olika utbildningsaktiviteter.
– Systematiskt arbetsmiljöarbete. Sätta upp arbetssätt, processer, och dokumentation.
– Policy och grundläggande processer. Rollbeskrivningar, personalmöten, gruppmöten,
– Introduktionsprogram. Skapa och handleda ny process och material för introduktion av nyanställda.
– Rekryteringsprocess. Projektledning av uppsättning av rekryteringsprocess.
– Interim HR-chef på deltid, och aktiv del i ledningsgrupp.
– Individuell ledarträning. Långsiktiga och individuella program, genom verktyget Ledarskapsarenan.
– Ledningsgrupputveckling. Workshops utifrån olika behovsstyrda teman, grupputveckling och samspel.
– Ledarskapsutbildningar i olika workshops. Företagsanpassade program med olika moduler, och individuell coachning.