FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSKULTUR

Vi ser att bolag som har lyckats med att fullt ut implementera och leva sina värderingar upplever högre medarbetar- och kundnöjdhet, bättre samarbete och mer förändringsbenägna medarbetare.

Värderingarna kan vara oskrivna regler, som definierar vad som är ”rätt och fel”, ”bra och dåligt”, ”möjligt och omöjligt”. Dessa värderingar formar beteende och agerande i olika situationer, och kan ses som en kompass i vardagen.

Tydliga värderingar som bygger en starkt positiv kultur hjälper både ledare och medarbetare framåt i allt från strategigenomföranden och dagliga beslut. Värderingar, det som inte enbart sitter i väggarna, utan framförallt lever i relationerna är något som även är en viktig faktor för att kunna attrahera kompetens.

Flera underökningar påvisar också ett samband mellan lönsamhet och värderingstyrda organisationer, att det ger effekt på sista raden och att det visar sig relativt snabbt.

Analys

Vi hjälper er identifiera nu-läget med hjälp av en inventering av företagets nuvarande värdegrund. Det sker genom samtal och workshops med ledare och medarbetare, finns behov så genomför vi dessutom en mätning. Det är viktigt att nulägesbilden blir ärlig och på riktigt för att kunna staka ut riktningen dit man vill nå. I både analys- och genomförandedelarna är det viktigt att fördjupa och förankra förståelsen hos alla kring nyttan med att arbeta utifrån gemensamma värderingar och hur det påverkar beteenden – det gäller såklart ledare som medarbetare.

Genomförande

För att få effekt av ert värderingsarbete är det viktigt att börja med medarbetarna. Trovärdigheten och genomslagskraften i ett värderingsarbete bygger på att det görs inifrån och ut, det börjar med andra ord inte hos reklambyrån eller med affischer på väggarna.

Vår metodik bygger på att medarbetarna själva, med stöttning av HR-strateg och ledningen, arbetar fram de värdeord som man vill förhålla sig till. Det skapas en tydlig och långsiktig projekt- och processplan med olika stops innehållande workshops, samtal, hög interaktivitet, modelleringar, lansering och uppföljningar. Involveringen av medarbetarna i processen är A & O.

Effekten

För oss på HR-strateg är det viktigt att värderingsarbetet leder till mycket mer än bara fina ord. För att medarbetarna ska ha nytta av värderingsarbetet måste värderingarna genomsyra hela organisationen och värdeorden måste omvandlas till önskvärda nyckelbeteenden. Värderingarna ska dessutom hänga ihop med organisationens affärsmässiga mål.

En viktig del för att få effekt av ett värderingsarbete är att lyfta in det fullt ut i samtliga HR-processer, såsom exempelvis:

  • Rekryteringsprocessen med tillhörande delar såsom kravprofil, annonsmallar osv
  • Introduktionsprogram och rollbeskrivningar
  • Temperaturmätningar och medarbetarundersökning
  • Löne- och utvecklingssamtal
  • Utbildningar och kompetensutveckling